Personas datu apstrādes pārzinis un pārziņa kontaktinformācija:

SIA “Mēness diena”, reģ.Nr. 40103739386
Juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A, Rīga, LV-1046
e-pasts: info@menessdiena.lv

Personas datu apstrādes nolūki:

1.      Tūrisma pakalpojumu sniegšana. Personas datu apstrādes juridiskais pamats – līgumisko un likumisko saistību izpilde:

1.1.   Klienta un tūristu identificēšanai.
1.2.   Līguma sagatavošanai un noslēgšanai.
1.3.   Tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.
1.4.   Apdrošināšanas polišu noformēšanai.
1.5.   Vīzu noformēšanai.
1.6.   Iesniegumu un pretenziju izskatīšanai.
1.7.   Norēķinu administrēšanai.
1.8.   Grāmatvedības atskaišu sagatavošanai.
1.9.   Parādu atgūšanai un piedziņai.

2.      Komerciālo paziņojumu nosūtīšanai ar klienta piekrišanu.

3.      Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Personas datu saņēmēju kategorijas:

1.      Ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, piemēram – SIA “Mēness diena” darbinieki, ceļojumu vairumtirgotāji, ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transfēru pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (tai skaitā arī gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

2.      Vēstniecības un konsulārie departamenti.

3.      Persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu tūrista vārdā, ja tūrists ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis).

4.      Darba devējs, ja tūrists ir kāda uzņēmuma darbinieks, un tūrists dodas komandējumā vai darba braucienā.

5.      Trešās personas ar kurām SIA “Mēness diena” ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram – kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina SIA “Mēness diena” uzņēmējdarbību.

6.      Tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.      Tiesību normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Mēness diena” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram – vēršoties tiesā vai citās valsts,  vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA “Mēness diena” likumīgās intereses.

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

1.      SIA “Mēness diena” nosūta tūristu personas datus uz trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei.

2.      SIA “Mēness diena” nosūta tūristu personas datus uz trešajām valstīm tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi.

3.      SIA “Mēness diena” informē, ka nododot tūristu personas datus uz ES un EEZ valstīm, Izraēlas Valsts teritoriju, Andoru, Argentīnu, Džersiju, Fēru salām, Gērnsiju, Kanādu, Menas salu, Šveici un Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.

Klientu un  tūristu tiesības:

1.      Klientam un/vai tūristiem, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt SIA “Mēness diena” piekļuvi saviem personas datiem, lai pārliecinātos par to pareizību, pieprasītu to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Klientam un/vai tūristiem ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA “Mēness diena” datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.

2.      Klientam un/vai tūristiem ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA “Mēness diena” par savu tiesību īstenošanu līdz brīdim, kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Mēness diena” vai klients un/vai tūristi var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses:

2.1.   ierodoties klātienē SIA “Mēness diena” juridiskajā adresē, uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu,
2.2.   nosūtot pieprasījumu elektroniski uz SIA “Mēness diena” norādīto e-pasta adresi, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu.

3.      Klientam un/vai tūristiem ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu, piemēram – neinformējot SIA “Mēness diena” par uzvārda maiņu, SIA “Mēness diena” nevar nodrošināt klientu un/vai tūristus ar uzņemto saistību izpildi. Gadījumā, ja klients un/vai tūristi nav savlaicīgi informējuši SIA “Mēness diena” par personas datu maiņu, SIA “Mēness diena” nenes atbildību par klientam un/vai tūristiem radītajiem zaudējumiem.

4.      SIA “Mēness diena” pēc klienta un/vai tūristu pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.      SIA “Mēness diena” sniedz rakstveida atbildi klientam un/vai tūristiem pēc pieprasītāja izvēles vienā no zemāk norādītajiem atbildes saņemšanas veidiem:

5.1.   pieprasītājam ierodoties klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
5.2.   uz pieprasījumā norādīto pieprasītāja korespondences adresi ierakstītā pasta sūtījumā,
5.3.   nosūtot atbildi elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, parakstot atbildes vēstuli ar drošu elektronisko parakstu.

6.      SIA “Mēness diena” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Klienta un/vai tūristu pretenziju gadījumā SIA “Mēness diena” veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu radušās pamatotās pretenzijas. Ja pusēm neizdodas rast savstarpēju risinājumu, klientam un/vai tūristiem ir tiesības par SIA “Mēness diena” veikto personas datu aizsardzības apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas datu glabāšanas ilgums

1.      SIA “Mēness diena” glabā un apstrādā klienta un/vai tūristu personas datus:

1.1.   kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Mēness diena” vai klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses,
1.2.   saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu 5 (piecus) gadus,1.3.   kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

2.      Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, klienta un tūristu personas dati tiek dzēsti.

Informācijai

1.      Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu tūrisma pakalpojuma līgumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.      Personas datu nesniegšanas gadījumā SIA “Mēness diena” nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu klientam un/vai tūristiem.

3.      Tūroperators, veicot tūristu personas datu apstrādi, ievēro normatīvos aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

Sīkdatnes